• http://www.shengwangchang.com/82751596/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/71773642/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/471212609910/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/94287842075/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/630573/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/5162601694611/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2518927237/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/465050421573/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/21860/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/8701989/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/195428309/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1192020790718/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/045736819778/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/292385/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/83623/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/44226279725/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/868495099/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9248376211/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/25875/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9267502/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/55102899471/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/98647784/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2785308112/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/71885023675/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1552614238/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/489335003458/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9019611/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/08415489/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/47699861/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2005162/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/633512244/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/670256/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/21273700/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/4932348971/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/888177964944/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2402282958691/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/8845029598/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1187833/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/26123022/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1088084235/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/0710262/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9863790831565/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/57047686/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/351383119/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/827444/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/932687085978/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7813904783/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2163703013/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/455802774/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/5414/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3709982/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3846768116/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/95511663705/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/108015033/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9902495109/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/54470740865/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/284332395/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/6713497/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/92447/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/6534677331/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/48587171/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/8386839282/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/38340/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/684605540/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1561445/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/81374/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/67788/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7748765174/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/86683940/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/72836129/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/45374/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/303945055296/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/290887649/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3092572188/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/959322975934/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1093280440/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7191430282/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/6938166/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/245060783/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/506339400/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2886356/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/5549946/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/423189/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/930398365/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/433653899/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/96865013/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/36536146/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7316/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1930390809708/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/188954052/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7015382947/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/109569576/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/586275488/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/97767464/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/791846519/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/638152/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3040220/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9929962905/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/109124408/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2810981285/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/82751596/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/71773642/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/471212609910/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/94287842075/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/630573/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/5162601694611/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2518927237/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/465050421573/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/21860/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/8701989/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/195428309/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1192020790718/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/045736819778/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/292385/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/83623/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/44226279725/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/868495099/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9248376211/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/25875/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9267502/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/55102899471/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/98647784/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2785308112/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/71885023675/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1552614238/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/489335003458/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9019611/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/08415489/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/47699861/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2005162/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/633512244/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/670256/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/21273700/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/4932348971/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/888177964944/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2402282958691/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/8845029598/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1187833/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/26123022/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1088084235/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/0710262/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9863790831565/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/57047686/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/351383119/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/827444/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/932687085978/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7813904783/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2163703013/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/455802774/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/5414/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3709982/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3846768116/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/95511663705/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/108015033/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9902495109/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/54470740865/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/284332395/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/6713497/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/92447/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/6534677331/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/48587171/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/8386839282/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/38340/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/684605540/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1561445/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/81374/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/67788/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7748765174/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/86683940/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/72836129/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/45374/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/303945055296/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/290887649/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3092572188/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/959322975934/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1093280440/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7191430282/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/6938166/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/245060783/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/506339400/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2886356/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/5549946/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/423189/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/930398365/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/433653899/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/96865013/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/36536146/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7316/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/1930390809708/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/188954052/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/7015382947/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/109569576/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/586275488/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/97767464/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/791846519/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/638152/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/3040220/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/9929962905/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/109124408/index.html
 • http://www.shengwangchang.com/2810981285/index.html
 • 模具钢产品展示


  Product center

  誉辉模具钢VIKING预硬料,韧性好到怎么折腾都不断!誉辉VIKING模具钢采用电渣+六面锻造炼钢工艺,确保VIKING模具钢纯净度更高,组织均匀细致。再配以高压真空炉热处理+超深冷处理,最后得到韧性和刚性兼备的VIKING预硬料。13家连接器厂,连续6年采购。

  VIKING预硬冲子料,韧...

  ASP60粉末高速钢为超高含钴10.5%合金的粉末高速工具钢。其钴和钒的含量特高,且经粉末冶炼后。使钢材组织非常均一且拥有一致的特性:研磨性佳、硬化后尺寸稳定性佳、韧性好、热硬性特优、超高耐磨性.ASP60是耐磨性和韧性兼备的粉末高速钢。ASP60密度8300公斤/立方米。

  ASP60粉末高速钢 ASP6...

  誉辉粉末高速钢ASP60预硬料,8家是不锈钢冲压厂采购,连续8年无客户退货。采用雾化粉末冶炼工艺成形,得到的ASP60粉末高速钢纯净度高,钢材组织更细致,钢材无方向性。在保证耐磨性的前提下,兼具韧性。ASP60粉末高速钢是替代钨钢冲头崩裂的理想材料。

  预硬冲子料ASP60粉末...

  誉辉粉末高速钢ASP23预硬料,8家是不锈钢冲压厂采购,连续8年无客户退货。采用雾化粉末冶炼工艺成形,得到的ASP23粉末高速钢纯净度高,钢材组织更细致,钢材无方向性。在保证耐磨性的前提下,兼具韧性。

  ASP23高速钢,ASP23粉...

  ASP23预硬冲子料高韧性粉末高速钢ASP23成分元素碳(C)铬(Cr)钼(Mo)钒(V)钨(W)硫(S)磷(P)含量1.28%4.20%5.00%3.10%6.40%0.003%0.008%ASP23特性ASP23为铬钼钨钒粉末高速钢。粉末冶炼无方向性,成就其优良特质;高耐...

  预硬冲子料ASP23粉末...

  誉辉无硫8407模具钢,采用奥地利INTECO(英泰克)气氛保护电渣炉炼钢,国内仅有2家。钢中有害杂质硫S含量低至0.0005%,国内也许没有第二家。誉辉无硫8407模具钢寿命是同行2倍。代表模具寿命长短的技术指标冲击功值,同行普遍为10-12J;无硫8407模具钢V型横向冲击功值达22-26J。

  无硫8407模具钢材...

  誉辉S136-D模具钢采用气氛保护电渣炉炼钢,六面多次锻造等先进炼钢工艺。S136-D模具钢主要特性是材质纯净,镜面抛光度达18000#,防酸性能好,耐磨性好。S136-D模具钢的镜面抛光性,是国内仅有的一个光学级镜面抛光塑胶模具钢。

  s136-D模具钢,镜面s13...

  LD模具钢是为了,解决高碳高铬冷作模具钢,容易形成碳化物聚集,造成局部硬度极高,韧性变差,容易崩裂的通病,而研发的冷作模具钢产品。LD的主要特性是既耐磨,又有韧性。LD可以改善高碳高铬冷作模具钢(如:Cr12MoV、SKD11、D2等),冲压厚板或冲压不锈钢时,容易磨损和崩裂的问题。因此,LD模具钢在低速厚板冲压,和1.0以下的薄材不锈钢冲压方面,应用广泛。

  LD模具钢,LD耐磨模具...

  大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢公司的NAK80模具钢是苹果iphone手机保护套模具的多年供应商。从苹果iphone5到苹果iphone8的保护套模具,连续10年采用大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢的NAK80模具钢;而且生产的苹果iphone保护套全部出口。

  NAK80模具钢 NAK80塑...

  大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢材的高钼H13模具钢特别增加耐磨合金钼(Mo)元素,改善炼钢工艺以提高钢材纯净度,达到提高铝合金压铸模具寿命的目的。路灯铝合金压铸企业、闭门器铝合金压铸企业、家具配件铝合金压铸企业、港资仿真车铝合金压铸企业等多家客户验证,模具2万模次以内不会产生龟裂;模具寿命5万模次左右。

  高钼H13模具钢材,铝合...

  8418模具钢产品按北美按照北美压铸协会NADCA#229-2011标准检测,冲击功、晶粒度、非金属夹杂、磷P硫S含量等多项关键性指标于国际水平相当。特别增加合金钼Mo到2.3,硫S含量控制在0.0005以内;有效提高韧性、抗龟裂性能;大大提高模具寿命,肇庆市铝合金闭门器压铸客户验证,模具生产10万模次,还能正常生产。

  8418模具钢材

  阳江不锈钢餐具的五金冲压模具冲头多年来,一直选用誉辉公司的DC53模具钢。世界500强,京瓷已经连续8年采购东莞誉辉DC53模具钢制作模具冲头生产复印机。大量连接器冲压模具选用誉辉的DC53模具钢生产模具钢冲头。回头客反映誉辉DC53预硬料,冲头寿命高于别家2倍,韧性高1.5倍。

  预硬冲子料DC53模具钢...

  誉辉DC53模具钢,多个世界500强采购。京瓷连续6年,采购誉辉模具钢。15家不锈钢冲压厂的模具冲头料,选用誉辉DC53模具钢!畅销17年,至今还没收到质量投诉。

  DC53模具钢材,DC53冷...

  誉辉S136模具钢,镜面抛光性18000#,国内也许没有第二家。多家光学镜片企业选择,5家导光板企业采购。誉辉S136模具钢,专门解决镜面抛光的疑难杂症。

  s136模具钢材,抗腐蚀...

  大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢的预硬料坚持不与同行拼价格;坚持使用正品SKH-9高速钢,经过光板加工+高压真空热处理+超深冷处理+高温4次回火+六面精磨;钢材组织细腻、充分发挥SKH-9高速钢的耐磨性和韧性。誉辉预硬料SKH-9高速钢,一件顶两件。阳江不锈钢餐具的五金冲压模具冲头多年来,一直选用誉辉公司的预硬料SKH-9高速钢,冲头寿命翻番。大量电子开关、连接器产品的连续五金冲压模具选用誉辉预硬冲子料SKH-9高速钢生产模具钢冲头,品质稳定、生产顺畅。厦门电子开关台湾厂,选用誉辉预硬料SKH-9高速钢后,模具维修率变低,模具维修人员直接减半。

  誉辉SKH-9高速钢,一件...

  大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢材的2083h模具钢,采用铁矿石高炉炼钢、炉外精炼、真空脱气、电渣等先进炼钢工艺,有效减低有害杂质。含铬Cr13%,防酸性能好;2083h模具钢的硬度均匀,铣削加工时,走刀顺畅;模具抛光性良好,镜面抛光度可达8000#,同行镜面抛光度5000#左右;耐磨性好,模具寿命约80万模次。

  2083H模具钢,2083h塑...

  大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢材的2083模具钢,采用铁矿石高炉炼钢、炉外精炼、真空脱气、电渣等先进炼钢工艺,有效减低有害杂质。含铬Cr13%,防酸性能好;2083模具钢的硬度均匀,铣削加工时,走刀顺畅;模具抛光性良好,镜面抛光度可达8000#,同行镜面抛光度5000#左右;耐磨性好,模具寿命约80万模次。

  2083模具钢材,2083塑...

  誉辉718H模具钢常用采用铁矿石高炉炼钢,再加真空脱气,炉外精炼等先进炼钢工艺。有效去除有害杂质,提高模具钢纯净度,镜面抛光更佳。采用先锻后扎的成形工艺,保证模具钢组织致密和均匀一致性,以提高模具耐磨性,延长模具寿命。誉辉718H模具钢硬度更高HRC36°,塑胶产品不会因为模具塌陷而产生披锋,模具寿命多13%。硬度均匀,加工时走刀顺畅。厚度830mm以内,保证心部和表面硬度均匀。

  718H模具钢材,718h塑...

  誉辉718H模具钢常用采用铁矿石高炉炼钢,再加真空脱气,炉外精炼等先进炼钢工艺。有效去除有害杂质,提高模具钢纯净度,镜面抛光更佳。采用先锻后扎的成形工艺,保证模具钢组织致密和均匀一致性,以提高模具耐磨性,延长模具寿命。誉辉718H模具钢硬度更高HRC36°,塑胶产品不会因为模具塌陷而产生披锋,模具寿命多13%。硬度均匀,加工时走刀顺畅。厚度830mm以内,保证心部和表面硬度均匀。

  718H模具钢材,718h塑...

  誉辉透气钢PM35由粉末烧结提炼而成,孔径10微米,六面透气。含高防腐高硬度耐磨合金铬(Cr:16.5%)钼(Mo:1.9%),强度更高,抗腐蚀更佳。

  透气钢PM35,六面透气...

  大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢材的2738H模具钢,采用铁矿石高炉炼钢、炉外精炼、真空脱气、4000吨油压机锻打等先进炼钢工艺。2738H模具钢的硬度高且均匀,铣削加工时,走刀顺畅。硬度高达HRC38°,模具不会塌陷,产品不会起披锋,模具寿命多13%;材质纯净度高,模具抛光性良好。830mm以内可都有现货。

  2738H模具钢材,2738H...

  誉辉SKH-9高速钢,一件顶两件。誉辉模具钢的预硬料坚持不与同行拼价格;坚持使用正品SKH-9高速钢,经过光板加工+高压真空热处理+超深冷处理+高温4次回火+六面精磨;阳江不锈钢餐具的五金冲压模具冲头多年来,一直选用誉辉公司的预硬冲子料SKH-9高速钢,冲头寿命增加1倍。厦门电子开关台湾厂,选用誉辉公司的预硬冲子料SKH-9高速钢后,模具维修率变低,模具维修人员直接减半。

  冲子料SKH-9高速钢,SK...

  誉辉P20模具钢,年销售1200吨,无一质量投诉!采用2次精炼炼钢工艺,纯净度更好,切削加工更顺畅。硬度更高HRC32度,产品不会起披锋,模具寿命多13%。

  P20模具钢材,P20塑胶...

  大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢材的2344模具钢,采用进口奥地利INTECO公司的气氛保护电渣重熔技术炼钢,国内仅有2家;仅凭这一点,国内的同类商家就无法与我们相比。生产的2344模具钢纯净高,非金属夹杂低、磷P硫S含量低。

  2344模具钢材,2344热...

  誉辉SKD61模具钢,采用进口奥地利INTECO(英泰克)气氛保护电渣炉炼钢,国内仅有2家。生产的SKD61纯净高,非金属夹杂和硫S含量远低于国内同行水平,寿命比同行多1万模次。誉辉SKD61经过三锻三拔,等温退火,确保SKD61组织致密,各项同性,微观组织均匀。成就SKD61耐烧性能好,高温工作时硬度下降快,抗高温金属冲刷能力强,模具不容易塌陷和龟裂。肇庆市铝合金闭门器压铸客户验证,模具生产8万模次,还能生产。13家压铸企业,指定使用誉辉SKD61模具钢。

  SKD61模具钢材

  42CrMo钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。

  42CrMo园钢

  采购誉辉Cr12MoV模具钢好处:
  上市公司宇球电子一直采购大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢公司的Cr12MoV模具钢,年采购量约100吨。宇球电子是生产松下、索尼、三星、海尔的电子开关、连接器冲压模具;自从使用大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢公司的Cr12MoV模具钢后,模具生产一直很顺畅,产品合格率保持在99%左右。大发3分快乐8—欢迎来到深圳市恒隆模具钢材五金有限公司钢材公司销售的Cr12MoV模具钢,会提供原厂材质证明书给客户查验。创维电视、深圳富士康、日本京瓷等世界知名企业,也选用我们的Cr12MoV模具钢

  Cr12MoV模具钢材 Cr12...

  茫茫人海,为何这么多人选择誉辉模具钢?

  模具钢行业诚信标杆企业、连续8年无客户退货
  No customer return for 8 years in a row!

  多家世界500强采购我的模具钢,至少省30%

  约2000家企业使用过誉辉模具钢

  誉辉SKD11模具钢,富士康一直在用


  采购誉辉模具钢,比保险公司还保险
  It's more insurance than the insurance company!

  誉辉欧美标准模具钢,让你省钱30%

  誉辉S136-D模具钢镜面抛光性能,国内也许没有第二家

  誉辉无硫8407模具钢,S硫含量低到仪器测不出来


  大量现货,专线物流急你所需
  A lot of stock , the logistics is urgent for you!

  模具钢830mm以内都有现货、配套精料加工分厂

  珠三角免邮1-2天到货、全国专线物流2-3天可到货

  模具钢精料交货期,行业平均3天交货,我们1.5天交货

  模具钢新闻中心

  News Center

  常见问题更多>>
  客户常问6个问题,模具钢大王吴德剑创业日记...
  99%的人不管买过多少次模具钢,都会踩他自己永远想不到的坑。誉辉模具钢成立17年来,85%是老客户,连续8年无客户退货。京瓷连续6年,采购誉辉模具钢。不仅不踩坑,同样的钱还能买到品质、镜面效果、寿命更长的模具钢。誉...
  第一次采购模具钢材,应该如果去货比三家?...
  很多人第一次采购模具钢材的人,都很迷茫,不知道从哪里下手去货比三家?一般会面临4个问题。该如何选择模具钢牌号?如何选择合适的模具钢供应商?如何才能避免买到假冒伪劣模具钢材?如何判断模具钢材价格是否合适....
  东莞NAK80模具钢水有多深
  大发时时彩,彩神苹果版东莞NAK80模具钢水有多深,乱象方法之多你想都想不到。东莞NAK80模具钢坑害用户的方法有8种。
  莲花SKD11模具钢的优点及广泛性...
  誉辉公司为您提供优质的莲花SKD11模具钢,莲花H13模具钢,莲花DC53模具钢,莲花SKH-9模具钢等,此钢种具有极好的耐磨性和韧性,变形量小。欢迎来电咨询13922974367...